http://114.xixik.com/chinese-dynasties/


中国历史朝代纪年表


中国历史朝代纪年表.png中国历史朝代顺序及开国皇帝
朝代起讫年代都城今地开国皇帝
约前2070-1600安邑山西夏县
商①约前1600-1046年 河南商丘
西周约前1046-771年②镐京陕西西安周文王姬发
东周770-256洛邑河南洛阳周平王姬宜臼

春秋770-476


战国475-221


秦朝221-207咸阳陕西咸阳秦国历代国君
  始皇帝嬴政
  秦朝皇帝列表
西汉206-公元8长安陕西西安汉高祖刘邦
  西汉皇帝列表
新③9-23长安陕西西安王莽
玄汉③232~259宛城河南南阳汉更始帝刘玄
  洛阳  河南洛阳
  长安  山西西安
东汉25-220洛阳河南洛阳汉光武帝刘秀
  东汉皇帝列表
三国曹魏220-265洛阳河南洛阳魏文帝曹丕
蜀汉221-263成都四川成都汉昭烈帝刘备
东吴222-280建业江苏南京吴大帝孙权
西晋265-316洛阳河南洛阳晋武帝司马炎
  西晋皇帝列表
东晋317-420建康江苏南京晋元帝司马睿
  东晋皇帝列表
五胡十六国304-439


南朝刘宋420-479建康江苏南京宋武帝刘裕
萧齐479-502建康江苏南京齐高帝萧道成
萧梁502-557建康江苏南京梁武帝萧衍
南陈557-589建康江苏南京陈武帝陈霸先
北朝北魏386-534平城山西大同魏道武帝拓跋珪
洛阳河南洛阳魏孝文帝拓跋宏
东魏534-550河北临漳魏孝静帝元善见
西魏535-556长安陕西西安魏文帝元宝炬
北齐550-577河北临漳齐文宣帝高洋
北周557-581长安陕西西安周孝闵帝宇文觉
隋朝581-618大兴陕西西安隋文帝杨坚
  隋朝皇帝列表
唐朝⑤618-907长安陕西西安唐高祖李渊
  唐朝皇帝列表
五代十国⑥后梁907-923河南开封梁太祖朱晃
后唐923-936洛阳河南洛阳唐庄宗李存勖
后晋936-947河南开封晋高祖石敬瑭
后汉947-950河南开封汉高祖刘暠
后周951-960河南开封周太祖郭威
十国902-979---
北宋960-1127东京河南开封宋太祖赵匡胤
  北宋皇帝列表
南宋1127-1279临安浙江杭州宋高宗赵构
  南宋皇帝列表
辽国907-1125皇都辽宁辽太祖耶律阿保机
大理937-1254太和城云南大理太祖段思平
西夏1032-1227兴庆府宁夏银川景宗李元昊
1115-1234会宁阿城(黑)金太祖阿骨打
中都北京海陵王完颜亮
开封河南开封金宣宗完颜珣
元朝1206-1368大都北京元世祖忽必烈
  元朝皇帝列表
明朝1368-1644北京北京明太祖朱元璋
  明朝皇帝列表
清朝1616-1911北京北京清太宗皇太极
  清朝皇帝列表
中华民国1912-南京南京


中国朝代顺序表口诀

 

三皇五帝夏商周,春秋战国秦两汉,三国两晋南北朝,隋唐五代和十国,辽宋夏金元明清

 

三皇五帝夏商周,
春秋战国乱悠悠。
秦汉三国东西晋,
南朝北朝是对头。
隋唐五代又十国,
宋元明清帝王休。

 

 

三皇五帝始,尧舜禹相传。
夏商与西周,东周分两段。
春秋和战国,一统秦两汉。
三分魏蜀吴,二晋前后延。
南北朝并立,隋唐五代传。
宋元明清后,皇朝自此完。